Yrkesklättrarna, industriklättrare och arborister i Avesta, Sala, Enköping, Strängnäs, Västerås, Norberg, Fagersta, Hedemora, Enköping. Trädfällning, beskärning, industriklättring, sektionsfällning mm. Dalarna, Västmanland, Södermanland, Gävleborg, Uppsala.
Yrkesklättrarna, industriklättrare och arborister i Avesta, Sala, Enköping, Strängnäs, Västerås, Norberg, Fagersta, Hedemora, Enköping. Trädfällning, beskärning, industriklättring, sektionsfällning mm. Dalarna, Västmanland, Södermanland, Gävleborg, Uppsala.

Sektionsfällning av träd

När det är trångt om utrymme och finns många närliggande objekt som kan ta skada vid trädfällning är det vanligt att ett träd fälls i mindre bitar.


Med hjälp av trädklättring eller skylift plockas trädet ner under kontrollerade former i de mest svårlösta situationer. Vid behov kan vi hissa ner träddelar med rep så att underliggande objekt skyddas.

Avancerad trädfällning från mark

Vi gör förstås vanliga trädfällningar från marknivå också. Våra trädfällare är mycket erfarna och har hög kompetens för att fälla träd med hög precision i trånga miljöer.

Beskärning av stora och små träd

Trädbeskärning kan göras med många olika syften. Det finns många olika typer av beskärning och man bör alltid veta vilket mål man har innan man sätter sågen i trädet. Inom arboristbranschen finns en framtagen SIS-standard som definierar olika typer av beskärning. Nedan ges några exempel på åtgärder som vi utför.


Träd kan växa sig för stora för sin plats och då kan en utrymmesbeskärning frigöra plats mellan trädet och dess omgivning. Ibland blir ett träd för tungt i vissa delar av kronan eller grenar kan bli så pass långa att de riskerar att brytas, då kan en avlastningsbeskärning vara på sin plats.


En annan vanlig problematik är att kronan växer så lågt så att det blir svårt för trafik eller annan aktivitet under trädet. Då kan vi genom beskärning lyfta kronan med en så kallad kronhöjning eller uppstamning. En underhållsbeskärning innebär att man går igenom kronan och tar bort instabila grenar, farliga döda grenar, grenar som växer i olämplig riktning, skavande grenar eller en överdriven mängd skott.


Fruktträdsbeskärning är något som de flesta känner till och som vi utför i den mån vi hinner med. Många villaägare har äppelträd, päronträd, plommonträd och körsbärsträd i sina trädgårdar. Det gäller att beskära dem korrekt om man är rädd om sina träd.


Säkerhetsbeskärning innebär att man åtgärdar träddelar som riskerar att bli farliga för sin omgivning.


Vid en kronreduktion minskar man kronans omfång utan att trädet tappar sin karaktär. Detta är inte detsamma som toppkapning, vilket är en dålig metod som tyvärr ses alltför ofta. Toppkapning ger oftast långsiktiga problem med omfattande sjukdomar, rötskador och instabilitet. Vi utför inte toppkapningar.


En kronglesning kan göras i trädkronor som har alltför täta partier och på så sätt kan solljuset bättre komma åt delar som annars skuggas ut. Detta ger även mer genomsikt och kan bidra till att ge mer ljus på platsen.


Gamla träd som börjar få sämre skick kan ibland bli en säkerhetsrisk. Dock är det inte alltid nödvändigt att fälla ett sådant träd. Ofta kan vi med beskärningsinsatser minska riskerna och förlänga trädets liv. Genom särskilda typer av beskärning kan man bidra till biologisk mångfald och förhindra att känsliga arter dör ut. Träd utgör en viktig miljö för en mängd djurarter, mikroorganismer, svampar, lavar och annat som är viktigt för balansen i vår natur. På senare tid har man börjat se lite annorlunda på beskärning av död ved och epikorma skott. Detta bör inte göras i onödan utan endast då det utgör en säkerhetsrisk eller påverkar kronans täthet och utseende på ett mycket negativt sätt.


Det finns fler beskärningstyper. Kontakta oss gärna kring ert specifika behov så kan vi föreslå lämpliga åtgärder.

Trädets växtplats

Den jord som trädet växer i är mycket viktig för dess utveckling och möjlighet att leva ett så långt liv som möjligt. Rotsystemets miljö är en grundförutsättning för trädets växtpotential och känslighet. Det finns olika åtgärder att vidta och kontroller som kan göras för att hjälpa trädet. Planteringen ska utföras korrekt och trädet bör väljas efter den plats där det ska stå.

Trädkontroller, riskbedömningar och djupare inspektion

Vi kan göra bedömningar kring trädens skick och säkerhet. Ofta räcker det med en okulärbesiktning, d.v.s att vi tittar på trädet och knackar på det för att höra hur det låter. Ibland använder vi speciella instrument för djupare kontroller, t.ex resistograf.

Flisning av ris

Vi kan erbjuda flisning av det ris som uppstår i samband med trädfällning eller beskärning. Träfliset kan användas till en mängd saker och man slipper onödig bortforsling om fliset kan vara kvar på platsen. Det kan även ha jordförbättrande egenskaper och ett lager av flis kan skydda trädets rotsystem mot uttorkning.

Kvistning och kapning

Självklart erbjuder vi hjälp med att kvista och kapa upp fällda träd.

Kronstabilisering

Ibland kan träd splittra sig när flera stammar växer ifrån samma klyka och det blir så trångt att de tränger isär varandra. I vissa fall kan bark växa in mellan stammarna och ytterligare bidra till detta. Då kan en kronstabilisering vara lämplig, ofta i kombination med en avlastningsbeskärning. Vi använder moderna lösningar som ger trädkronan möjlighet att fortsätta röra sig och växa vidare på ett naturligt sätt.